Vilkår

FORBRUKERFORHOLD
Ingen av denne avtalens bestemmelser skal tolkes slik at Kunden fratas rettigheter som Kunden har i henhold til ufravikelig lov, herunder ufravikelige rettigheter Kunden måtte ha om Kunden inngår denne avtalen som forbruker.
DIGITALHJELP anerkjenner og overholder forbrukerrettigheter i de land hvor DIGITALHJELP er representert. Om de vilkår som fremgår nedenfor skulle være i strid med tvingende forbrukerrettigheter vil disse vike for slike rettigheter. De øvrige vilkår i denne avtale gjelder uendret.
Ved kjøp av tjenester i forbrukerforhold gir Kunden samtykke til at DIGITALHJELP kan påbegynne levering før angrefristen utløper. Ved utøvelse av angreretten vil Kunden dermed måtte betale for tjenester som er vanskelige, eller umulige, å tilbakeføre og hvor Kunden har gitt avkall på Angreretten. DIGITALHJELP plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling.

AVTALENS VARIGHET
Avtalen er gyldig all den tid Kunden abonnerer på, bruker, eller har tilgang til, tjenester hos DIGITALHJELP
ENDRINGER I TJENESTEAVTALEN
Kunden aksepterer at DIGITALHJELP forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne avtalen fortløpende, og at Kunden er bundet av disse endringene.
DIGITALHJELP plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer i denne avtalen. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som innskrenker Kundens bruksrett eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.
LOVVALG, KONFLIKT- OG TVISTELØSNING
Denne avtalen skal reguleres av norsk rett.
Klager rettes til DIGITALHJELP innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom tvisten ikke løses i minnelighet innen tretti - 30 - dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler.
I forbrukerforhold kan kunden ta kontakt med Forbrukerrådet for megling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukerklageutvalget. DIGITALHJELP plikter å rette seg etter Forbrukerklageutvalgets avgjørelser. Vedtak av Forbrukerklageutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukerklageutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.
Partene vedtar Follo tingrett som verneting.
1. FORHOLD KNYTTET TIL TREDJEPARTS FUNKSJONALITET
Der funksjonalitet i en Tjeneste er avhengig av tredjeparts programvare, plattform, tjeneste eller annen form for ytelse (”Tredjeparts funksjonalitet”), er Digitalhjelp ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes endringer i eller bortfall av Tredjeparts. Alt arbeidsom utføres av Digitalhjelp for å gjenopprette funksjonalitet i Tjenesten som har blitt endret eller falt bort som følge av slike endringer i Tredjepartsfunksjonalitet, utføres uten særskilt avtale på timebasis til Digitalhjelps til enhver tid gjeldende standard timepriser.1. PRISER OG BETALING
Priser fremgår av tilbudet. Alle priser er oppgitt eks. mva. Forsinket eller manglende betaling vil medføre purregebyr og forsinkelsesrente etter lovens satser. Ved manglende eller forsinket betaling utover 30 dager etter forfall, kan Digitalhjelp heve Avtalen med umiddelbar virkning, kreve erstatning for sitt økonomiske tap og deaktivere Tjenesten.

Hvis ikke annet er oppgitt i spesielle betingelser for Tjenesten skal betaling skje etter faktura med forfall 10 dager etter fakturadato. Første faktura, som motsvarer 50% av totalbeløpet for første årets omkostninger som er presentert i tilbudet, vil bli sendt når Digitalhjelp presentert et utkast av Tjenesten. Resterende 50% vil bli fakturert ved lansering av Tjenesten. Hvis Tjenesten ikke er lansert i løpet av 1 måned etter utkast er presentert vil resterende 50% bli fakturert.

Bruksretten til Tjenesten er kun gyldig så lenge avtalt tjenestevederlag betales innen avtalt betalingsfrist. Prisen på Tjenesten vil avhenge av hvilken pakke, moduler og tilleggstjenester som er valgt.

Tjenester utført av Digitalhjelp utover avtalt utvikling faktureres 750 NOK pr time. Dette inkluderer f.eks videre utvikling av Tjenesten, oppdateringer / endringer ønsket fra Kunden og support på tredjepartstjenester. Ved support, oppdatering eller endring på helger (lørdag og søndag) tilkommer en startkostnad á 1990 NOK i tillegg til den faste timesprisen.2. VARIGHET
Med mindre noe annet er avtalt, løper Digitalhjelps tjenester i minimum 12 måneder etter inngått avtale. Deretter løper Tjenesten videre for et år av gangen med 3 måneders gjensidig oppsigelsesfrist før utløp av perioden.

Ved opphør av Avtalen vil Tjenestene med innhold ikke supporteres og innhold vil kunne slettes av Digitalhjelp i den grad informasjonen befinner seg på Digitalhjelps servere.3. HEVING OG ERSTATNING
Digitalhjelp er kun erstatningsansvarlig for direkte tap som skyldes uaktsomhet og indirekte tap som skyldes grov uaktsomhet eller forsettlige forhold fra Digitalhjelp. Digitalhjelps samlede erstatningsansvar er begrenset til 25 % av opprinnelig kontraktsverdi (estimert kostnad for utførelse av Tjenesten eksklusive mva. og eventuell løpende vedlikeholdsavgift i 12 mnd, eller faktisk kostnad, dersom denne er mindre).
4. MISBRUK
Verken Kunden eller noen Kunden svarer for, skal utnytte eventuelle sikkerhetshull eller svakheter i Tjenesten til å gjøre skade eller øke risikoen for at skade inntrer. Hvis slike forhold oppdages eller dersom Kunden mistenker at brukernavn/passord har kommet på avveie, plikter Kunden å melde fra til Digitalhjelp umiddelbart. Fortsatt bruk etter slik oppdagelse regnes som vesentlig avtalebrudd. Kunden skal holde Digitalhjelps skadesløs for tap Digitalhjelp måtte bli påført som følge av at Kunden eller noen Kunden svarer for, bruker Tjenesten i strid med det som følger av Avtalen. Kundens vesentlige avtalebrudd gir Digitalhjelp rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning.
5. MANGEL OG REKLAMASJON
Digitalhjelp bestreber seg på å levere en god og driftssikker Tjeneste som ivaretar Kundens behov og som er av god teknisk standard. Det kan anses som en mangel dersom Tjenesten avviker vesentlig fra Avtalen. Digitalhjelp kan imidlertid ikke innestå for at Tjenesten er feilfri eller at driftsavbrudd ikke vil skje. Tjenesten er ikke skalert for drift og vedlikehold av driftskritiske systemer eller spesialutviklet programvare, og Digitalhjelp fraskriver seg ethvert ansvar for tap knyttet til dette. Følgende forhold anses å utgjøre en mangel:

Vesentlige ytelsesproblemer med Tjenesten, når dette ikke er relatert til Kundens bruk av Tjenesten eller forhold på Kundens side (for eksempel bruk av mindre utbredte nettlesere og/eller mal språk eller som skyldes Tredjeparts funksjonalitet).


Oppgraderinger av Programvaren som gir vesentlige negative konsekvenser for Tjenesten forutsatt at benyttede maler, operativsystem, integrasjoner eller kodebiblioteker er nyere enn 2 år eller nettleseren ikke er mer enn én hoved versjon eldre enn siste versjon.

Digitalhjelp har rett og plikt til å avhjelpe mangler som varsles uten ugrunnet opphold forutsatt at det foreligger en gyldig avtale og avtalt vederlag for Tjenesten er betalt. Dersom mangelen er uvesentlig for Kundens bruk av Tjenesten, bortfaller Digittalhjelps plikt til å avhjelpe mangelen. Feilsøking og feilretting faktureres i henhold til timesats dersom det viser seg at feilen ikke skyldes feil eller mangel som Digitalhjelp er ansvarlig for.6. DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Digitalhjelp vil drifte Tjenestene på servere hos underleverandør til Digitalhjelp. Drift inkluderer idriftsettelse av standard programvare hos Digitalhjelp, tilgang og drift av avtalt tjeneste, feilretting av vesentlige feil, samt gratis support iht avtale, gitt at avtalt vederlag er betalt.

Digitalhjelp anbefaler at Kunden selv tar sikkerhetskopi av viktig innhold og viktige filer ettersom manuell gjenfinning av slettet innhold ikke er inkludert i Tjenesten. Digitalhjelp vil tilstrebe at Tjenesten er i drift 24 timer i døgnet, med unntak av stans pga. planlagt eller nødvendig vedlikehold eller feilretting. Digitalhjelp vil også overvåke og søke å løse feil ved Tjenesten så snart disse er oppdaget.

Tjenestevederlaget inkluderer fri support hverdager 16.00 – 20.00, forutsatt at avtalt opplæring er gjennomført av Kunden. Support inkluderer å svare på konkrete spørsmål til hvordan Tjenesten fungerer. Fri support inkluderer ikke support på 3. partsprodukter som ikke Digitalhjelp leverer (for eksempel privat Facebook-profil), opplæring/kurs, rette eller utbedre forhold som ikke er en feil ved Tjenesten eller å utføre endringer på løsningen (som f.eks. endre på design, maler og innhold). Digitalhjelp forbeholder seg retten til å fakturere i ettertid henvendelser som går utover det som er inkludert i tjenestevederlaget.

Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert til gjeldende avtalevilkår på https://www.digitalhjelp.no/avtalevilkar.pdf. Digitalhjelp kan under årets gang justere prisene som fremkommer av avtalevilkårene.7. ANDRE FORHOLD
Digitalhjelp kan bruke Tjenesten, inkludert Kundens kjennetegn, til presentasjoner, demonstrasjoner og som referanse, hvis annet ikke avtales skriftlig. Digitalhjelp har rett til å merke Tjenesten med egne kjennetegn.

Digitalhjelp har adgang til å endre betingelsene (herunder, men ikke begrenset til priser) i denne Avtalen med én måneds skriftlig varsel. Dersom endringen er til vesentlig ugunst for Kunden, har Kunden rett til å si opp Avtalen med effekt fra endringen blir iverksatt uten hensyn til evt. gjenstående bindingstid, og mot refusjon av evt. forskuddsbetalt beløp.

Hvis Kunden fremsetter ønske om endring eller tillegg til Tjenesten i forhold til det som fremgår av Avtalen, eller dersom Digitalhjelp identifiserer et endringsbehov, skal denne endringsprosedyren følges: Endringsønske kommuniseres fra Kunden eller identifiseres av Digitalhjelp. Dersom endringen kan gjennomføres, sender Digitalhjelpen beskrivelse av endringen, endringens virkning på fremdrift og pris. Deretter avgjør Kunden om endringen skal iverksettes. Bestemmelsen gir ingen av Partene krav på å få gjennomført en endring. Kunden er til enhver tid forpliktet til lojalt å medvirke til å sikre levering av Tjenesten som avtalt.

Digitalhjelp vil oppbevare og behandle Kundens eventuelle personopplysninger i samsvar med anvendelig lov for å oppfylle avtaleforholdet.

Kunden har rett til å be om innsyn i lagrede personopplysninger og kreve rettet feilaktige personopplysninger. Partene vedtar Oslo tingrett som rett verneting i første instans.


8. TJENESTEN HJEMMESIDE
Kunden er innforstått med at Digitalhjelp bruker WordPress som plattform og eventuelle tillegg er et tredjeparts produkt som er undergitt egne lisensbetingelser (GNU GPL) som kan komme til anvendelse. Les mer om lisensen på www.gnu.org. Digitalhjelputvikler ikke Wordpress og er ikke ansvarlig for feil, mangler eller rettsmangler i Wordpress-løsningen. Digitalhjelps ansvar ved slike feil er begrenset til å forsøke å omgå feilen med rimelige midler. Digitalhjelp eller W ordpress gir ingen garantier knyttet til Wordpress-løsningen utover det som eksplisitt fremgår av denne Avtalen. De tekniske kravene til Kundens løsning (inkludert for eksempel nettleserstøtte) er som for den versjonen av Wordpress og eventuelle tillegg som Kunden benytter. Disse vil opplyses på forespørsel. Wordpress og eventuelle tillegg som ikke er utviklet av Digitalhjelper undergitt en egen oppgraderingstakt som Digitalhjelpikke har innvirkning på. Digitalhjelp vil benytte den Wordpress-versjonen som til enhver tid av Digitalhjelp anses som totalt sett best egnet, og er ikke forpliktet til å benytte til enhver tid siste versjon. Pris per ekstra underside utover antall inkludert i pakkeløsning faktureres 150 NOK eks mva. pr stk.9. TJENESTEN NETTBUTIKK
Kunden er innforstått med at Digitalhjelp bruker Woocommerce eller WordPress som plattform og eventuelle tillegg er et tredjeparts produkt som er undergitt egne lisensbetingelser (GNU GPL) som kan komme til anvendelse. Les mer om lisensen på www.gnu.org. Digitalhjelp utvikler ikke Woocommerceeller WordPress og er ikke ansvarlig for feil, mangler eller rettsmangler i løsningene. Digitalhjelps ansvar ved slike feil er begrenset til å forsøke å omgå feilen med rimelige midler. Digitalhjelp, Woocommerceeller WordPress gir ingen garantier knyttet til løsningene utover det som eksplisitt fremgår av denne Avtalen. De tekniske kravene til Kundens løsning (inkludert for eksempel nettleserstøtte) er som for den versjonen av Woocommerce/WordPress og eventuelle tillegg som Kunden benytter. Disse vil opplyses på forespørsel. Eventuelle tillegg som ikke er utviklet av Digitalhjelper undergitt en egen oppgraderingstakt som Digitalhjelpikke har innvirkning på. Digitalhjelp vil benytte den Woocommerce- eller WordPress-versjon som til enhver tid av Digitalhjelp anses som totalt sett best egnet, og er ikke forpliktet til å benytte til enhver tid siste versjon.

Kunden ansvar selv for at riktige priser og fraktpriser er lagt inn. Digitalhjelp står ikke ansvarlig dersom feil opplysninger eller priser er lagt inn. Digitalhjelpbruker en 3. partsløsning for betaling på nettbutikken. Digitalhjelp står ikke ansvarlig dersom betalingsløsningen skulle være ute av drift.

Pris per ekstra produkt som Digitalhjelp legger inn for Kunden utover antall inkludert i pakkeløsning faktureres 50 NOK eks mva. pr stk.

10. TJENESTEN OFFICE 365
Office365 er løpende tjenester med minst 1 – en – måneds varighet. Avtalen må sies opp skriftlig, og minst en måned før kontraktslutt. Oppsigelse påvirker ikke kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

11. TJENESTEN WEBHOTELL
Digitalhjelp plikter å sørge for aktsom, sikker drift av tjenestemaskinen i henhold til godt sikkerhetsnivå. Dette innebærer bl.a. backup rutiner, foruten begrensning til skriveaksess for alle brukere som aksesserer tjenestemaskinen. Digitalhjelp er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av tjenesten. Kunden er selv ansvarlig for å oppbevare backup av egne hjemmesider.

Systemene i tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold.

Digitalhjelp foretar kontinuerlig overvåking av tjenesten og følger opp status på det utstyret som inngår i tjenesten (maskiner og samband).

Digitalhjelp har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for brukeren.

12. TJENESTEN DOMENE
Digitalhjelp forplikter seg til å sørge for en forsvarlig søknadsprosess, for registrering av domener.

Domene omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over Internett.

Innvilget domenenavn administreres i Digitalhjelp sine navnetjenere på Internett.

Kunden kan parkere eller bruke domenenavnet i forbindelse med e-post, web, og andre tjenester der domenenavn kreves. Digitalhjelp kan benytte seg av bannere og/eller logo mv. i tilknytning til kundens domenenavn eller IP adresse inntil domenenavnet eller IP adressen er tilknyttet en web tjeneste.

Nettside i Wordpress

Responsivt 
Design

SEO 
vennlig

Enkel å 
bruke

UTFORSK MULIGHETENE

Redesign av eksiterende nettside

Har du allerde en nettside, men er ikke helt fornøyd? 
Den kan designes på nytt!
FORNY NETTSIDEN DIN

Referanser

Kunde: Lege og Kiropraktor Ødegaard-Olsen 
Type: Ny nettside 
Utviklet og designet kunden nye nettside. 
Kunden ønsket et stilrent design, og å gjøre 
det enkelt for kunder å ta kontakt og bestille time.
Når: Høst 2018 

Ser fram til å samarbeide med deg!

SEND EN FORSPØRSEL

Har du noen spørsmål?

+47 918 07 276

Mandag - Fredag: 1700 - 2000

post@digitalhjelp.no

Mandag - Fredag: 1700 - 2200
Copyright © 2019, Digitalhjelp Jarle André Ødegaard
searchwordpressenvelopeusersphone-handsetlaptop-phone linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram